Hanuman chalisa telugu

Hanuman chalisa telugu | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు దోహాశ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥ ధ్యానంగోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత … Read more