Hanuman chalisa telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman chalisa telugu: హనుమాన్ చాలీసా యొక్క సాహిత్యాన్ని గోస్వామి తులసీదాస్ స్వయంగా రాశారు, ఇది రామాయణం తర్వాత అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కూర్పు.

మీరు ఇక్కడ ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసాను పఠించవచ్చు, హనుమాన్ చాలీసాలో ప్రతిరోజు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసే వ్యక్తి హనుమంతునితో పాటు రామ్‌జీ మరియు శివపార్వతిలచే ఆశీర్వదించబడినట్లు వ్రాయబడింది.

Hanuman chalisa telugu | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు

దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥

చౌపాఈ


జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।
వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥
సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

Hanuman chalisa telugu
Hanuman chalisa telugu

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ఈ ద్విపద చాలా అద్భుతం, మనస్సు పదునుగా ఉంటుంది మరియు కోరికలు నెరవేరుతాయి

Hanuman chalisa telugu: హనుమాన్ చాలీసా చాలా అద్భుతంగా పరిగణించబడుతుంది. దీన్ని నిత్యం జపించడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. అలాగే, కలియుగంలో హనుమంతుడు మాత్రమే జీవించే దేవత అని హనుమంతుని గురించి చెబుతారు. హనుమంతుని యొక్క అనంతమైన అనుగ్రహం ఎవరిపై కురిపిస్తుందో, అతని జీవితం ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. ప్రతి మంగళ, శనివారాల్లో హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే ప్రతి కోరిక నెరవేరుతుంది. దీనితో పాటు, జీవితంలోని అన్ని సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి, కానీ కొన్నిసార్లు సమయాభావం కారణంగా, కొంతమంది వారు కోరుకున్నప్పటికీ ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయలేరు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీకు కావాలంటే, ఏదైనా నిర్దిష్ట సమస్య కోసం మీరు హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ద్విపదను కూడా పఠించవచ్చు. హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ఒక ద్విపద పఠించడం ద్వారా కూడా బలం, తెలివి, జ్ఞానం పొందవచ్చు. ఈ రోజు మనం హనుమాన్ చాలీసా యొక్క అద్భుత ద్విపద గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాము, దీనిని జపించడం ద్వారా మీరు బలం, జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం పొందవచ్చు. ఇది హనుమాన్ చాలీసాలోని ద్విపద…

మూర్ఖుడు తనూ జానికే, సుమిరౌన్ పవన్ కుమార్.
బలం-బుద్ధి మరియు జ్ఞాన శరీరం ఆకర్షింపబడుతుంది, ప్రతి వ్యాధి వ్యాధిగ్రస్తమైనది.

అర్థం
ఈ ద్విపద హిందీ అర్థం, ‘ఓ గాలి పుత్రుడు. నేను తెలివితక్కువవాడిని మరియు మీ దృష్టిని గుర్తుంచుకుంటాను. మీరు నాకు బలం, జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం ఇస్తారు. అలాగే దయచేసి నా కష్టాలు మరియు దోషాలన్నింటినీ తొలగించండి.

ఈ చాపాయిని ఎలా జపించాలి?
ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేయడం మొదలైన తర్వాత, హనుమంతుని విగ్రహం లేదా చిత్రం ముందు నిలబడి, ఈ ద్విపదను కనీసం 1 మాల అనగా 108 సార్లు జపించండి. రోజూ కుదరకపోతే మంగళ, శనివారాల్లో మాత్రమే ఈ ద్విపద జపించవచ్చు. ద్విపదలను పఠించడానికి తులసి మాల ఉపయోగించండి.

Hanuman ji Image

Suvichar In Hindi | सुविचार हिंदी में

Hanuman chalisa telugu | హనుమాన్ చాలీసా వీడియో